Welcome to Masjid Al-Mamoor, 85-37 168TH Street, Jamaica, NY 11432, Phone: (718) 739-3182, Fax: (718)739-4768

Bismillahir Rahmanir Rahim

Prayer Schedule

Prayer Iqamah
Fajar 05:45 AM
Zuhr 01:15 PM
Asr 04:15 PM
Magrib SUNSET
Isha 07:30 PM
Jummah Friday Prayers
1st JAMAT 12:30 PM
2nd JAMAT 1:30 PM